Artissima, Torino

Artissima, Torino
Green 1 / Brown 2