Donkey, 2016
oil on canvas
145 x 115 cm
Donkey, 2016
Donkey, 2016
oil on canvas
145 x 115 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
150 x 114 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
150 x 114 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 115 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 115 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 114 cm
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 115 cm
Untitled, 2016
Untitled, 2016
oil on canvas
145 x 115 cm